ALGEMENE VOORWAARDEN BONIFATIUSLOOP, SIONSBERG WANDELTOCHT en LOPENmetHugo Kidsrun

ALGEMENE VOORWAARDEN BONIFATIUSLOOP, Rabobank Hardlopen, Sionsberg Wandeltocht  en LOPEN met HUGO Kidsrun.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: een hardloopwedstrijd georganiseerd door Organisator Bonifatiusloop.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  4. Organisator:  Stichting Sportevenementen Noordoost Friesland.

 

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een deelnemer die op de dag van het evenement de minimumleeftijd heeft bereikt. De minimumleeftijd voor de Kidsrun is dit 4 jaar. Voor de 5 km en 10 km is dit 12 jaar en voor de 21 km 16 jaar . Deze leeftijden zijn gebaseerd op advies van de Atletiek Unie.

2. De Deelnemer mag aan het Evenement deelnemen wanneer hij/zij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en het inschrijfgeld heeft betaald. De organisatie behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen te mogen aanpassen of weigeren als blijkt dat aan één van de voorwaarden niet is voldaan.

3. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd (dit is inclusief betalingen voor het goede doel).

4.Bij verhindering deelname mag het startnummer worden overgedragen aan iemand anders. Het overdragen van een Overeenkomst is mogelijk tot een uur voor aanvang van het Evenement en alleen in overleg met de Organisator.

5. Indien door onvoorziene omstandigheden het evenement niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Ook overige uitgaven, kosten enzovoorts worden niet vergoed.

6. De Organisatie behoudt zich het recht het evenement af te lassen, in te korten of het parcours te wijzigen, te beëindigen of welke andere vorm van verandering op grond van uitzonderlijke omstandigheden/wanneer de situatie dit wenst. Ook in dit geval vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Uitzondering op bovenstaande voorwaarde is de mogelijke afgelasting vanwege de huidige COVID-19 pandemie. Deelnemer hardlopen onderdeel krijgt ten allen tijde het inschrijfgeld minus maximaal € 5,00 bank- en administratiekosten retour. Deelnemer wandelen onderdeel krijgt ten allen tijde het inschrijfgeld minus maximaal €2,50 bank- en administratiekosten retour. Deelnemer scholierenloop (kidsrun) krijgt ten alle tijde het gehele inschrijfgeld retour.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2. Als Organisator aansprakelijk is voor schade van de Deelnemer (ondanks 3.1) dan blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3. De Deelnemer dient verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4. De Deelnemer verklaart dat hij/zij aan de eis voldoet van een goede (psychische en fysieke) gezondheid en dat hij/zij zich voldoende heeft voorbereid op het Evenement (door middel van training enzovoort).

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht
De Deelnemer verleent bij deelname toestemming aan de Organisator en haar partners om foto’s en beeldmateriaal gemaakt tijdens (of rond) het evenement waarop de Deelnemer zichtbaar is, openbaar te maken.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De Organisator neemt de persoonsgegevens van de Deelnemer op in een bestand, welke door de Organisator  gebruikt kan worden om informatie over het Evenement aan de deelnemer te sturen. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. De Deelnemer kan schriftelijk of per e-mail bezwaar aantekenen tegen het verzenden van informatie door de Organisator. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten (via internet en/of andere media).

Artikel 6
Organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen in en rondom de Bonifatiuskapel en de kleedkamers bij het Tolhuisbad.

Artikel 7 Geschillenregeling
In het geval van een geschil tussen de Organisator en de Deelnemer volgt de Organisator het arbitragereglement van de Atletiekunie.

Artikel 8 Geldigheid bepalingen
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Aan eventuele foutieve informatie in de algemene voorwaarden of in het privacy reglement kunnen geen rechten worden ontleend.